Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Het Bestuur heeft als plicht alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van het Instituut, met uitzondering van die welke bij wet of door deze Statuten worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering, het ComAc, ComEd, het ComInt en het ComProf.

Samenstelling 2017 - 2019

 

Voornaam

Naam

Functie

Jean-François

HANNOSSET

Voorzitter (fr)

Erik

VAN CAMP

Vice Voorzitter (nl)

Benoît

HALBART

Secretaris Generaal (fr)

Philippe

DEMOL

VoorzitterComInt (fr)

Guy

ROELANDT

VoorzitterComEd (nl)

Tom

MERGAERTS

VoorzitterComProf (nl)

Audrey

MEGANCK

Lid (nl)

Fabian

de BILDERLING

Lid (fr)

Jean-Claude

DEBUSSCHE

Lid (fr)

Rob

DE STAELEN

Kandidaat lid (nl)

Hélène

MORSOMME

Kandidaat lid (fr)

 

Het Bestuur zal in het bijzonder

1° de informatie naar de leden toe verzekeren, in het bijzonder wat de activiteiten van het Instituut betreft. Het bepaalt de inhoud van deze informatie in samenwerking met de andere Comités en stelt de middelen ter beschikking die het meest geschikt en het meest doeltreffend zijn om deze opdracht te vervullen. Het kan voor deze opdracht de machtiging geven aan één of meerdere van zijn leden die dan de coördinatie op zich zullen nemen van de te ondernemen acties;

2° volmacht verlenen bij speciale lastgeving. Het Instituut wordt bij akte of in rechte vertegenwoordigd door ofwel twee leden van het Bestuur waaronder verplicht de voorzitter of de ondervoorzitter, ofwel enig ander persoon die daartoe is aangewezen door het Bestuur;

3° de contacten met de autoriteiten, officiële instanties, professionele organisaties, andere verenigingen van actuarissen en de pers, met het oog op het promoten van het Instituut en zijn standpunten, onderhouden. Het Bestuur neemt de communicatie hiervan op zich;

4° het Huishoudelijk Reglement opstellen, met het oog op het uitvoeren van de Statuten.