Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Het ComAc is belast met het waken over de correcte toepassing van de voorwaarden tot toetreding en uittreding van de diverse categorieën leden.

 

Samenstelling  (2017-2019)

Jean-François Hannosset

Voorzitter (fr)

Erik Van Camp

Vice-Voorzitter (nl)

Philippe Demol

Voorzitter ComInt (fr)

Benoît Halbart

Secretaris Generaal (fr)

Tom Mergaerts

Voorzitter ComProf (nl)

Gerda Elsen

Directeur CPD

Frank Dausy

Directeur IA|BE

Het ComAc zal in het bijzonder:

1° de ledenlijst bijhouden. Elk lid kiest op het moment van toetreding de taalrol waarin hij of zij opgenomen wenst te worden. In de ledenlijst wordt er op elk ogenblik ook melding gemaakt van de categorie tot dewelke het lid behoort alsook van alle andere relevante informatie;

2° waken over de actuariële opleiding van de leden met al de vereiste waarborgen betreffende beroepsernst, bevoegdheid, onafhankelijkheid, objectiviteit, waardigheid, vertrouwelijkheid en beroepseerlijkheid;

3° de aangeboden opleidingen die in aanmerking komen voor accreditatie evalueren. Het ComAc wijst aan de opleidingen de corresponderende Continuing Professional Development (CPD) punten toe volgens de regels vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement;

4° nagaan of de toelatingsvoorwaarden voor buitenlandse actuarissen, die niet genieten van de wederzijdse erkenning conform de regels van de AAE en de IAA vervuld zijn;

5° onderzoeken van onder andere of de programma’s in de actuariële wetenschappen, aangeboden door de Belgische universiteiten, conform zijn met de vereisten gesteld in verband met de wederzijdse erkenning van het diploma van actuaris binnen de AAE en de IAA. Het deelt zijn opmerkingen en voorstellen terzake aan de universiteiten mee. Het ComAc brengt het Bestuur hiervan ook op de hoogte.

 
 
niet aankomen