Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Actuaris een beroep met toekomst

"Een actuaris houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's.

Het is de taak van de actuaris om er voor te zorgen dat er een actuarieel evenwicht is tussen onder andere inkomsten, uitgaven, beleggingen en voorzieningen. Traditioneel zijn actuarissen werkzaam in de verzekeringssector waar zij een verantwoordelijkheid dragen om toe te zien op de solvabiliteit, de rentabiliteit en de technische voorzieningen.

Actuarissen treft men ook bij pensioenfondsenbanken, consultingbureaus en bij de overheid omwille van hun brede vakkennis.

Actuarissen geven bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een verklaring af over de toereikendheid van de voorziening en de financiële positie van de verzekeraar of het pensioenfonds."

Dit is wat men over een actuaris kan terugvinden in Wikipedia.

Om goed zijn missie te kunnen vervullen, is het ook noodzakelijk dat de actuaris kennis en vaardigheden ontwikkelt op het vlak van recht, informatica, marketing en management.

Het specifieke in het beroep van actuaris situeert zich in de manier waarop hij/zij de financiële gevolgen van onzekere gebeurtenissen op het niveau van leven, gezondheid, aansprakelijkheid van personen en gemeenschappen, de evolutie van hun bezittingen, het voorvallen van toevallige gebeurtenissen die hun patrimonium beïnvloeden, ... valoriseert.

Zijn/haar voorstellen voor de toekomst zijn gebaseerd op waarnemingen uit het verleden. Op basis daarvan ontwikkelt de actuaris wiskundige modellen, al dan niet complex, gebruikmakende van kanstheorie, statistiek en financiële algebra.

De 4G actuaris

Een nieuwe generatie van actuarissen is ontstaan. De 4G actuarissen zoeken financiële oplossingen voor problemen mbt de solvabiliteit van de marktdeelnemers. De uitdagingen gesteld door de toezichthoudende instanties en Europese autoriteiten inzake Solvency II zullen bij de actuarissen een aandachtig oor en niet aflatende steun vinden.