Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Het werkterrein van de actuaris

De verzekeringsmaatschappijen

De verzekeringsmaatschappijen vormen duidelijk het grootste werkterrein voor de actuarieel geschoolden. Om historische redenen is de tewerkstelling in de tak leven nog steeds groter dan in de schadeverzekeringen.
Binnen een verzekeringsbedrijf zijn een groot aantal taken van de actuaris van verzekeringstechnische aard. Zij omvatten onder meer: het vaststellen van de premies voor de verschillende producten en verzekeringsvormen (d.i. de tarifering, hetgeen een keuze veronderstelt van een model gebruikmakende van kanswetten, financiële wetten, werkingskosten, commissies en veiligheid), het inschatten van de benodigde technische provisies, het uitwerken van winstdelingsplannen, het definiëren van de herverzekeringsbehoeften en het analyseren van de resultaten naar winstbronnen.

Naast deze technische functie levert de actuaris eveneens een bijdrage tot vele andere facetten van het bedrijf zoals de productontwikkeling (samen met de mensen van de marketing en de juristen), het acceptatiebeleid, de administratieve organisatie en uitvoering, de informatica, het beleggingsbeleid (activabeheer en Asset and Liability Management of ALM), de opvolging van de toepassing van de regelgeving inzake verzekeringen (controlewetgeving, fiscale en sociale wetgeving, ...), het opstellen van de statistieken ten behoeve van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De meeste recente ontwikkelingen betreffen het risk management waar de actuaris een essentiële rol speelt in de identificatie en de valorisatie van de risico's.

Tenslotte voorziet de Controlewet van 1975, in zijn artikel 40quinquies, dat: "De FSMA kan eisen dat haar door een of meer personen die door de verzekeringsonderneming zijn aangeduid en die over de vereiste actuariële

kennis beschikken, een verslag wordt bezorgd, in voorkomend geval volgens de regelmaat die zij bepaalt, over de tarieven, de retrocessie en het bedrag van de technische voorzieningen.", een taak die ook weggelegd is voor de actuarissen.

Raadgevende actuarissen

Raadgevende actuarissen verstrekken advies aan bedrijfspensioenfondsen, banken, verzekeringsondernemingen en overheidsinstellingen. Zij geven advies over de meest uiteenlopende zaken op het vlak van actuariaat, fiscaliteit, accountancy, audit, administratie, informatica en risk management.
Begeleiding van pensioenfondsen bestaat onder meer uit het verlenen van advies i.v.m. de oprichting van deze fondsen, de inhoud en de financieringsmethodiek van de pensioenregeling zoals vastgelegd in een pensioenreglement, het uitvoeren van de werkzaamheden i.v.m. de afsluiting van de jaarrekeningen en de rapportering naar het FSMA, administratieve bewerkingen (boekhouding, mededeling van de verworven rechten aan de deelnemers, ...), het onderzoeken en negotiëren van de herverzekeringsbehoeften, het opstellen van de meest geschikte investeringspolitiek, ...

Raadgevende actuarissen worden ook steeds meer en meer ingeschakeld bij "fusies en acquisities" van bedrijven. Zij nemen deel aan de waardebepaling van het bedrijf, aan de berekeningen van de toereikendheid van de voorzieningen, ...In de negotiaties worden zij betrokken om te definiëren hoe de pensioenverplichtingen berekend dienen te worden. Daarna zullen zij deze ook berekenen of de berekeningen van de tegenpartij nakijken. Ook zullen zij helpen met de integratie van de pensioenplannen, de overdracht van de provisies en eventueel zorgen voor de nodige communicatie naar de werknemers.

Ook verzekeringsmaatschappijen doen een beroep op actuariële adviesbureaus. Bij kleinere maatschappijen die over het algemeen geen eigen actuaris in dienst hebben, verrichten de externe actuarissen de operationele technische taken zoals eerder vermeld.

Het feit dat grote maatschappijen zelf één of meerdere actuarissen tewerkstellen, sluit echter niet uit dat een beroep op raadgevende actuarissen wordt gedaan als controle op de werkzaamheden van de interne actuaris, voor het bekomen van een tijdig advies (ontwikkelen van een verzekeringsproduct, voor het bouwen van een actuarieel model, het oplossen van een automatiseringsvraagstuk, de waardebepaling van een portefeuille of van een onderneming, ...) of voor de uitoefening van de adviestaken i.v.m. de voorziene wettelijke opdrachten.

Financiële wereld

Als experts op het gebied van risico en onzekerheid kunnen actuarissen ook in het bank- en financiewezen een rol van betekenis spelen. De toenemende convergerende beweging tussen de verzekeringsmarkt en de financiële markt evenals het gebruik op de geld- en kapitaalmarkt van mathematisch onderbouwde instrumenten zoals opties bieden voor de actuaris met zijn sterk wiskundige en financiële onderbouwde opleiding groeiende toekomstperspectieven.

Onderwijs

Op het vlak van onderwijs denken wij aan de professoren en assistenten actuariële wetenschappen van de academische wereld die instaan voor de opleiding en vorming van de toekomstige actuaris. Een beperkt aantal actuarissen verzorgen de wiskundige basisopleiding op het niveau van het secundair onderwijs.

Diverse sectoren

De overheid biedt eveneens tewerkstelling aan een aantal actuarissen onder meer binnen de sector van de sociale zekerheid (ziekte- en invaliditeitsverzekering, verzekering tegen arbeidsongevallen, werkloosheidsverzekering, ...) en economische zaken met in het bijzonder de tewerkstelling bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Vermelden wij tenslotte Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen en de consumentenvereniging Test Aankoop/Budget & Recht die voor de vervulling van hun opdrachten eveneens een aantal actuarissen tewerkstellen.