Skip to Content
U kunt inloggen met uw gebruikersnaam of e-mail adres.
Het wachtwoord veld is hoofdlettergevoelig.

Talen

Privacyverklaring (Mei 2018)

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Verordening [EU] 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht.

IA|BE verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van haar leden te beschermen en op volledig transparante wijze te verwerken, met in acht name van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In deze privacyverklaring (hieronder de ‘Privacyverklaring’) wordt toegelicht welke persoonsgegevens IA|BE verzamelt, op welke wijze dit gebeurt, hoe deze gegevens worden gebruikt en bewaard, alsook wat uw rechten hieromtrent zijn.

 

 
 
niet aankomen